Praca Praca i kariera

Na rynku pracy czeka nas udana jesień i końcówka roku!

Na rynku pracy czeka nas udana jesień i końcówka roku! Według globalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w nadchodzącym kwartale pośród pracodawców w Polsce będzie

Na rynku pracy czeka nas udana jesień i końcówka roku!

Według globalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w nadchodzącym kwartale pośród pracodawców w Polsce będzie panował zauważalny optymizm. Nasz kraj znalazł się na szóstym miejscu państw regionu EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej. W dziewięciu z 10 badanych sektorach gospodarki oraz we wszystkich badanych regionach Polski oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia. Najlepsze perspektywy w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja. Wynik dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy jest pierwszą dodatnią prognozą uzyskaną dla tej branży od ostatnich trzech lat. Największą chęć poszerzania swoich zespołów deklarują pracodawcy z dużych firm, liczących powyżej 250 pracowników.

Warszawa, 8 września 2015 r. – Jak wynika z opublikowanego dziś przez ManpowerGroup, firmę doradztwa personalnego, kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia
w IV kwartale 2015 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +7%. Odnotowywany wynik jest pozytywny już dziesiąty kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła o 2 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i optymistyczna, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – U pracodawców w całym kraju obserwujemy wzrost popytu na powiększanie swoich zespołów. Pod względem oceny sytuacji na rynku pracy, Polska wypada dobrze również w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Po wakacjach możemy spodziewać się wprawdzie pewnego spadku zapotrzebowania na pracowników sezonowych, nie wpłynie to jednak na ogólny obraz rynku pracy, który jest pozytywny i przychylny kandydatowi. Przewidujemy, że to tendencja rosnąca, pod znakiem której będą przebiegały kolejne miesiące. Idąc za tym, możemy spodziewać się pewnego wzrostu nakładów na wynagrodzenia oraz systemy motywacji pracowniczej, czego pierwsze sygnały obserwujemy już teraz, – dodaje Iwona Janas.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

W IV kwartale 2015 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższy wynik odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja, +14%. Wyraźny optymizm widać także w branżach Budownictwo oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, po +11% dla obu. Zauważalnie pozytywne perspektywy uzyskano również w sektorach Handel detaliczny i hurtowy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/Hotele, a także Instytucje sektora publicznego, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +10%, +9%, +9% oraz +8%. Prognozy dla branż Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy są średnio optymistyczne i wynoszą +3% dla obu. Najniższy wynik natomiast uzyskano dla branży Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, dla której odnotowano prognozę na poziomie -13%.

A to już wiesz?  Kobieca twarz pandemii

– Z perspektywy poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega ciągłej poprawie. Konsekwencją tego są jednak narastające problemy pracodawców w pozyskiwaniu pracowników, – zauważa Iwona Janas. – Rośnie problem niedoboru talentów, a znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach staje się prawdziwym wyzwaniem. To zjawisko, które nie ma ograniczeń ze względu na region czy grupę zawodową. Obserwujemy je w całym kraju, zarówno pośród specjalistów, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Niepokojące narastanie niedoboru zmusza pracodawców do inwestowania w działania employer brandingowe, a także poszukiwanie wsparcia u profesjonalistów, jakimi są wykwalifikowane agencje zatrudnienia. W obecnej sytuacji współpraca z doświadczoną agencją zatrudnienia to nieocenione wsparcie dla pracodawców, zarówno poprzez możliwość dotarcia do poszukiwanych talentów, jak i cenne doradztwo, które mogą wykorzystać w strategii personalnej przedsiębiorstwa, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q4 2015 r. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 10 i o 8 punktów procentowych. Umiarkowaną poprawę sytuacji, o 4 punkty procentowe, uzyskano dla Instytucji sektora publicznego. Pogorszenie prognoz nastąpiło w trzech sektorach. Największy spadek, o 7 punktów procentowych, uzyskano dla branży Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.

W ujęciu rocznym pogorszenie prognoz nastąpiło w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 14 punktów procentowych, odnotowano dla branży Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi. Nieznaczne pogorszenie wyników, o 3 punkty procentowe dla obu, uzyskano dla sektorów Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Handel detaliczny i hurtowy. Poprawa prognoz nastąpiła w czterech sektorach. Największy wzrost, o 13 punktów procentowych, odnotowano dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Zauważalną poprawę uzyskano też dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 10 i o 8 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północno-Zachodniego, +11% dla obu. Zauważalny optymizm odnotowano też dla Południowo-Zachodniego, dla którego wynik wynosi +8%, a umiarkowany dla regionów Południowego oraz Wschodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +5% i +4%. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, +1%.
W porównaniu z danymi dla III kwartału 2015 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 9 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym. W regionie Północno-Zachodnim wynik wzrósł umiarkowanie, o 5 punktów procentowych, a w Południowo-Zachodnim i Południowym poprawił się nieznacznie, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Pogorszeniu natomiast uległy prognozy dla Północy i Wschodu, odpowiednio o 6 i o 2 punkty procentowe.

A to już wiesz?  Na rynku brakuje operatorów wózków widłowych

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach a spadek również w trzech. Największą poprawę uzyskano w regionie Centralnym, gdzie wynik wzrósł zauważalnie o 7 punktów procentowych. W regionach Południowo-Zachodnim i Północno-Zachodnim uzyskano umiarkowaną poprawę prognozy, o 6 punktów procentowych dla obu. Największy spadek, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla Północy.
W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymienionych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi odpowiednio +11% i +9%. Prognoza dla małych przedsiębiorstw wynosi +5%, oznaczając umiarkowany optymizm. Najniższą prognozę odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3%, wskazując na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska a Świat:
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 tysięcy pracodawców z 42 krajów
i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się
w najbliższym kwartale. W 36 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 20. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 16 rynkach a osłabienie na 21. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41%) i na Tajwanie (+36%). Państwa, w których prognoza dla IV kwartału 2015 r. jest negatywna to: Brazylia (-10%), Włochy (-4%), Francja (-2%), Grecja (-2%) i Finlandia (-1%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup. Polska, w zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, znalazła się na szóstym miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2015

Kraje regionu EMEA Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej (%)
1 Rumunia 16
2 Turcja 15
3 Węgry 11
4 Bułgaria 10
Izrael 10
5 Słowacja 8
Słowenia 8
6 Polska 7
RPA 7
7 Niemcy 6
8 Szwecja 5
9 Irlandia 4
Wielka Brytania 4
10 Hiszpania 3
11 Belgia 2
Norwegia 2
12 Austria 1
Czechy 1
Holandia 1
13 Szwajcaria 0
14 Finlandia -1
15 Francja -2
Grecja -2

A to już wiesz?  Wsparcie psychologiczne Nowy benefit w kafeterii usług pozapłacowych

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce
już po raz 31. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej
na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich
badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę
są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

# # #
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem
lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2015 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 lipca 2015 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w 27 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower® i Experis™. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) od ponad 65 lat jest światowym liderem innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Jako ekspert w swojej branży wspieramy w znalezieniu pracy ponad 600 000 osób. ManpowerGroup posiada sieć biur w ponad 80 krajach, dzięki czemu łączy globalną perspektywę z wiedzą o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby ponad 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Innowacyjne rozwiązania ManpowerGroup dostarczane są poprzez: Manpower®, Experis™, Right Management® oraz ManpowerGroup™ Solutions. Łącząc firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczną. W 2014 r.
po raz czwarty z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie, co podkreśla zaufanie, jakim firma cieszy się w branży. Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy